Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Hier vindt u de privacyverklaring van Jelena Zorg. Jelena Zorg is gevestigd te Alphen aan de Rijn aan de Sumatrastraat 13
(2405 EM) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 72756101. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@jelenazorg.nl en telefonisch op +31 (0) 6 52667945.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24-03-2021.

Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Jelena Zorg rusten;
 • Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het gerechtvaardigde belang van Jelena Zorg. Onder het gerechtvaardigde belang wordt verstaan: zorgplichten nakomen voor werknemers en/of klanten en aan alle (zorg)verplichtingen voldoen die Jelena Zorg heeft op basis van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek.

De betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via het (online) contactformulier dan wel fysiek tijdens het intakegesprek: contactgegevens, NAW-gegevens, geboortedatum, locatiegegevens, BSN-nummer, telefoonnummer, en facturatiegegevens. Eveneens kunnen wij u vragen uw email-adres op te geven.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het uitvoeren van de werkzaamheden, onze eigen administratie, facturatie, het vormen van een beeld omtrent uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft, het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Jelena Zorg rusten, het opstellen en- bijhouden van het zorgplan, financiële afwikkeling en controle, intervisie en supervisie, het evalueren van uw zorgplan, ten behoeve van een (her)indicatie, om een op uw specifieke behoefte afgestemd zorgplan te kunnen aanbieden, om u te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, het informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering, het afhandelen en reageren op klachten. Facturen worden bewaard voor de debiteurenadministratie.
 • Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Ook zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.
 • Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere betrokken disciplines in de zorg. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en zorgverleners raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.
 • Voor minderjarigen tot 12 jaar vragen wij toestemming van een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. Voor minderjarigen van 12 tot 16 jaar, vragen wij toestemming van zowel de minderjarige als de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.

Door middel van het verstrekken van deze gegevens gaat u ook akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Jelena Zorg te verstrekken, is zij niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Jelena Zorg niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Indien wij bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerken moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. De bijzondere persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt zijn: medische gegevens van u, gegevens die samenhangen met zorgverzekeraar zoals het medicatie overzicht, relatienummer, verslagen van fysio, ergo en overige specialisten waar u wordt behandeld. De bijzondere gegevens worden tijdens het huisbezoek verzameld, maar kunnen ook door u worden toegestuurd via de mail.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens waarvoor het verwerken noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Jelena Zorg en haar website rusten, worden voor een termijn van 7 (zegge: zeven) jaar opgeslagen. De zorginhoudelijke gegevens worden in ieder geval opgeslagen en bewaard voor zolang u cliënt bent bij Jelena Zorg. Indien u geen cliënt meer bent bij Jelena Zorg, dan worden de gegevens bewaard en opgeslagen conform de wettelijk bewaartermijn. Overige persoonsgegevens worden eveneens bewaard zolang u cliënt bent bij Jelena Zorg.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
 2. E-maildienstverlener;
 3. Logistieke partners;
 4. Factoringbedrijf of administratiekantoor
 5. Zivver;
 6. ECD (via ONS).

Voor meer informatie over zivver kunt u de volgende privacyverklaring raadplegen: https://www.zivver.com/privacy-statement. Voor meer informatie over ECD (via ONS) kunt u via de volgende privacyverklaring https://nedap.com/privacy-statement-disclaimer/ de privacyverklaring van de apps en software raadplegen. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan specialisten zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere betrokken disciplines in de zorg. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van de bedoelde persoonsgegevens.

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij uw privacy altijd vooropstellen.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via een mailingslist of aanvullende informatie toegestuurd door andere disciplines van onder andere zorginstellingen, verzekeraars en medische specialisten.

Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Eveneens wordt er gecommuniceerd via zivver. Ten slotte wordt er door ons gebruik gemaakt van ECD via ONS. Voor meer informatie over zivver kunt u de volgende privacyverklaring raadplegen:

https://www.zivver.com/privacy-statement. Voor meer informatie over ECD (via ONS) kunt u via de volgende privacyverklaring https://nedap.com/privacy-statement-disclaimer/ de privacyverklaring van de apps en software raadplegen.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@jelenazorg.nl of telefonisch via +31 (0) 6 52667945.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of wij vermoeden dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.