Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Jelena Zorg is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van begeleiding en/of zorg alsmede het indiceren van de nodige zorg voor cliënten en het betrokken zijn bij het bewaken, opstellen en evalueren van de betreffende zorg.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Zorgvrager’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Jelena Zorg.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Jelena Zorg.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Jelena Zorg en/of De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Jelena Zorg en de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Jelena Zorg zich jegens de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever verbindt Diensten te leveren en de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Jelena Zorg en de aanvaarding daarvan door De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 4.3 en 4.6 en 4.7 van deze Algemene voorwaarden.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Jelena Zorg en/of door haar ingeschakelde derden aan de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van begeleiding en/of het indiceren van de nodige zorg voor cliënten en het betrokken zijn bij het bewaken, opstellen en evalueren van de betreffende zorg  alsmede alle andere door Jelena Zorg ten behoeve van de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  worden verricht.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Jelena Zorg, te raadplegen via www.jelenazorg.nl.

Artikel 2 Identiteit van Jelena Zorg

 1. Jelena Zorg is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72756101 en draagt btw-identificatienummer NL002445511B65. Jelena Zorg is gevestigd aan Sumatrastraat 13, 2405 EM te Alphen aan den Rijn.
 2. Jelena Zorg is per e-mail te bereiken via info@jelenazorg.nl en telefonisch op +31 (0) 52667945.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Jelena Zorg en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Jelena Zorg overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever kan contact opnemen met Jelena Zorg via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 3. De Overeenkomst komt tot stand:
  1. Nadat Zorgvrager door middel van het opnemen van contact via website, telefoon of mail en Jelena Zorg de benodigde documenten voor PGB aanvraag van Zorgvrager heeft ontvangen van de arts, specialist, fysiotherapeut en/of ergotherapeut van Zorgvrager. Zorgvrager ontvangt van Jelena Zorg een toestemmingsverklaring waarmee Zorgvrager toestemming geeft om de documenten direct naar Jelena Zorg te mailen. Indien Zorgvrager die niet heeft gekregen kan Zorgvrager die telefonisch of per mail aan Jelena Zorg opvragen.
  2. Nadat Zorgvrager zelf de benodigde documenten voor PGB aanvraag van Zorgvrager bij Jelena Zorg heeft ingediend.
 4. Zorgvrager ontvangt van Jelena Zorg per mail een bevestiging dat Jelena Zorg deze documenten in ontvangst heeft genomen.
 5. Hierna neemt Jelena Zorg contact met Zorgvrager op voor het inplannen van het huisbezoek.
 6. Indien de Zorgvrager gebruik wenst te maken van de aangeboden Diensten van Jelena Zorg met betrekking tot het stellen van indicaties voor de nodige zorg, dan zal Jelena Zorg met de Zorgvrager een huisbezoek inplannen. Tijdens dit huisbezoek beoordeelt Jelena Zorg de behoeftes van de Zorgvrager, de nodige zorg, de hoeveelheid zorg en overige informatie die nodig is voor het opstellen van het zorgplan. Op basis van de door de Zorgvrager aangedragen informatie, zal Jelena Zorg een zorgplan opstellen. De Overeenkomst komt dan tot stand door middel van schriftelijke dan wel mondelinge opdrachtbevestiging. Eveneens zullen Jelena Zorg en de Zorgvrager het zorgplan schriftelijk accorderen. De kosten voor het intakegesprek en het opstellen van het zorgplan zullen dan ook aan de Zorgvrager worden doorbelast.
 7. Indien Opdrachtgever gebruikt wenst te maken van de aangeboden Diensten van Jelena Zorg met betrekking tot het verlenen van directe zorg in opdracht van zorginstelling(en), dan komt de Overeenkomst tot stand na ondertekening van de overeenkomst van opdracht.
 8. Als Jelena Zorg een bevestiging naar de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Jelena Zorg kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 9. Indien de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de aanbieding van Jelena Zorg dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Jelena Zorg deze schriftelijk bevestigt.
 10. Een opdracht door de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke aanbieding vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Jelena Zorg.

Artikel 5 Indicatie

 1. Zorgvrager dient ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst zoals bedoeld in Artikel 4.3 en 4.6 van deze Algemene voorwaarden in het bezit te zijn van een geldige indicatie en toekenningsbeschikking en voor de duur van de overeenkomst zorg te dragen voor tijdige vernieuwing hiervan, tenzij de Zorgvrager nog geen eerdere indicatie heeft laten opstellen.
 2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt, dan kan Jelena Zorg een nieuwe indicatie stellen.
 3. Op basis van de herindicatie vindt overleg plaats over een eventuele aanpassing van de zorgverlening, waarbij de Overeenkomst overeenkomstig wordt aangepast.
 4. Jelena Zorg is gerechtigd de indicatie en het zorgplan te wijzigen indien dit in het voordeel van Zorgvrager is dan wel indien dit nodig is in verband met een wijziging in wet- of regelgeving. Daarbij geldt het navolgende: een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging in wet- of regelgeving treedt in werking op het moment waarop de wet- of regelgeving wijzigt. Dit is anders als Jelena Zorg de Zorgvrager bij de mededeling een latere datum van inwerkingtreding doorgeven, want dan geldt die latere datum.

Artikel 6 Zorgplan en toestemming

 1. In het zorgplan worden de behoeftes met betrekking tot de nodige zorg van de Zorgvrager neergelegd. In het zorgplan worden afspraken over de uitvoering van de zorg- en dienstverlening schriftelijk vastgelegd. Het zorgplan is daarmee een onderdeel van de Overeenkomst dat helemaal op Zorgvrager is toegeschreven. Het zorgplan wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.
 2. Tijdens de zorgplanbespreking evalueert Jelena Zorg met Zorgvrager het zorgplan en bespreekt Jelena Zorg hoe de zorg- en dienstverlening verloopt en of er aanpassingen nodig zijn. Jelena Zorg bespreekt dan bovendien:
  1. Hoe Zorgvrager graag wil leven en welke ondersteuning Zorgvrager zou willen ontvangen;
  2. De gezondheidstoestand, de prognose en de daarmee samenhangende risico’s voor de gezondheid en welzijn van Zorgvrager;
  3. De doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe die met Zorgvrager zal proberen te bereiken;
  4. De medische behandelingen, als die nodig zijn;
  5. De zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 3. Binnen 2 (zegge: twee) weken na het huisbezoek wordt het zorgplan opgesteld. Vervolgens wordt het zorgplan jaarlijks geëvalueerd, tenzij anders overeengekomen. Na een evaluatie zal Jelena Zorg er steeds binnen 2 (zegge: twee) weken voor zorgen dat de uitkomsten in het zorgplan worden opgenomen. Zorgvrager krijgt een kopie van het zorgplan en ondertekent het dan binnen twee weken.
 4. Jelena Zorg probeert overeenstemming met Zorgvrager te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als Zorgvrager geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorg- en/of dienstverlening, wordt dat in het zorgplan vermeld. Zorgvrager ondertekent het zorgplan vervolgens.
 5. Indien Jelena Zorg het voor de goede uitvoering van de Overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de Overeenkomst of het zorgplan is aangegeven, overlegt Jelena Zorg hier voorafgaand over met Zorgvrager.

Artikel 7 Verplichtingen van Zorgvrager

 1. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Jelena Zorg in redelijkheid nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tijdig ter beschikking te stellen. Wanneer er gegevens ontbreken die Jelena Zorg nodig heeft voor het behoorlijk nakomen van haar verplichtingen, dan is Jelena Zorg bevoegd om met toestemming van Zorgvrager contact op te nemen met enige instantie, zoals maar niet uitsluitend een specialist of apotheek, om de juiste stukken te verkrijgen. Deze toestemming dient schriftelijk te zijn.
 2. Zorgvrager is verplicht Jelena Zorg op de hoogte te stellen over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zodra deze zich voor doen. Het is mogelijk dat Jelena Zorg Zorgvrager hierna verzoekt een nieuwe indicatie aan te vragen overeenkomstig Artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden.
 3. Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
 4. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan, doordat Jelena Zorg is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jelena Zorg kenbaar was.
 5. Zorgvrager vrijwaart Jelena Zorg van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Zorgvrager toerekenbaar is.  Wanneer derden schade lijden die aan Zorgvrager toerekenbaar is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en deze derden Jelena Zorg aansprakelijk stellen hiervoor, dan neemt Zorgvrager deze aansprakelijkheid op zich.
 6. Volgens het reglement van uw zorgverzekering is Zorgvrager verplicht om voor uw Zvw-pgb een dossier te beheren en na het beëindigen van het Zvw-pgb voor minimaal 5 (zegge: vijf) jaar te bewaren.
 7. Zorgvrager onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor Jelena Zorg, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, medewerkers van Jelena Zorg en vrijwilligers. Zorgvrager mag bijvoorbeeld zonder toestemming geen film- of geluidsopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
 8. Bij het aangaan van de Overeenkomst geeft de Zorgvrager Jelena Zorg de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon en van de persoon die door Zorgvrager schriftelijk is gemachtigd in de plaats van Zorgvrager te treden als Zorgvrager niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen.
 9. Zorgvrager moet zich bij het huisbezoek legitimeren, de zorgpas van de verzekering laten zien en gedurende de looptijd daarvan als wij daarom verzoeken een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs laten zien.
 10. Zorgvrager geeft Jelena Zorg naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorg- en dienstverlening.
 11. Ook als Zorgvrager zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert Zorgvrager Jelena Zorg daarover
 12. Als Zorgvrager schade constateert die mogelijk door Jelena Zorg is veroorzaakt, meldt Zorgvrager dat zo snel mogelijk.
 13. Zorgvrager blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie zowel op schrift als mondeling.
 14. Zorgvrager neemt binnen 2 (zegge: twee) weken contact met Jelena Zorg op indien Zorgvrager merkt dat er fouten staan in een van de aangeleverde documenten
 15. Zorgvrager zorgt er zelf voor dat alle documenten binnen 1 (zegge: één) maand na het huisbezoek inclusief deel 2 van de PGB aanvraag wordt aangeleverd bij uw verzekeraar. Het is daarna niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen in voorgaande documenten.
 16. Indien Zorgvrager Jelena Zorg na 3 (zegge: drie) maanden benadert voor wijzigingen, dan is Jelena Zorg gedwongen om uw aanvraag te behandelen als een nieuwe aanvraag.
 17. Voor gespecialiseerde verpleging is Zorgvrager in het bezit van een uitvoeringsverzoek van een medisch specialist.
 18. ls er sprake is van voorbehouden handelingen die uitgevoerd gaan worden door een informele zorgverlener, dient Zorgvrager aan te kunnen tonen hoe Zorgvrager er voor zorgt dat deze zorgverlener te allen tijde voldoende geïnstrueerd is om deze handelingen te verrichten.
 19. Als Zorgvrager voor de zorg waarvoor u een Zvw-pgb heeft aangevraagd al zorg in natura heeft of als Zorgvrager al recht op de vergoeding van kosten van deze zorg heeft op het moment dat Zorgvrager een aanvraag voor een Zvw-pgb indient, dan moet Zorgvrager deze zorg zelf beëindigen.
 20. Zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die Zorgvrager inkoopt. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door de door gecontracteerde zorgverleners van Zorgvrager.
 21. Zorgvrager bent verplicht om minstens eenmaal per jaar mee te werken aan de evaluatie van uw zorgbehoefte als de wijkverpleegkundige, die de zorgbehoefte van Zorgvrager heeft vastgesteld, daarom verzoekt.
 22. Zorgvrager trekt zelf PGB van Zorgvrager in indien Zorgvrager niet meer aan de voorwaarden van een PGB voldoet. Deze voorwaarden zijn beschreven in het regelement van de zorgverzekeraar van Zorgvrager.
 23. Als Zorgvrager zich bij de besteding vanuit de Zvw-pgb van Zorgvrager niet houdt aan de regels van het Reglement van de zorgverzekering van Zorgvrager dan kan de zorgverzekering het aan Zorgvrager uitbetaalde Zvw-pgb geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Zorgvrager vrijwaart Jelena Zorg en zal deze(n) volledig schadeloosstellen voor alle vorderingen van het PGB budget van Zorgvrager door de zorgverzekering en/of andere instanties van Zorgvrager
 24. De aanvraag voor een herindicatie/ verlenging van de PGB van Zorgvrager dient Zorgvrager 3 (zegge: drie) maanden voordat de beschikking van de zorgverzekering verloopt mondeling of schriftelijk aan Jelena Zorg te communiceren zodat Jelena Zorg voldoende tijd heeft om het huisbezoek in te plannen. Zorgvrager vermeld de einddatum van de beschikking van de zorgverzekeraar van Zorgvrager schriftelijk aan Jelena Zorg.
 25. Ook bij een kortdurende verlenging van uw PGB indicatie vraagt Zorgvrager direct via de website een verlenging aan van PGB van Zorgvrager. Zorgvrager vermeld de einddatum van de beschikking van de zorgverzekeraar van Zorgvrager via het aanvraagformulier op de website.
 26. Zorgvrager dient er rekening mee te houden dat PGB aanvraag van Zorgvrager kan worden afgewezen door zorgverzekeraar van Zorgvrager indien Zorgvrager niet of onvoldoende kan aantonen dat Zorgvrager toe werkt naar verhoging of behoud van uw zelfredzaamheid.
 27. Zorgvrager dient de inzet van zorg te starten nadat uw zorgverzekeraar PGB aanvraag van Zorgvrager heeft beoordeeld. De uitslag van deze beoordeling leest Zorgvrager in de beschikking van de zorgverzekeraar van Zorgvrager.

Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Jelena Zorg zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Wanneer Jelena Zorg, om welke reden dan ook, van mening is dat de overeengekomen zorg ergens anders dient plaats te vinden, dan vindt hierover vooraf overleg plaats.
 3. Opdrachtgever stelt Jelena Zorg in staat om de zorgverlening uit te voeren in overeenstemming met door Jelena Zorg vastgestelde richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting. Zorgvrager draagt ervoor zorg dat Jelena Zorg de Overeenkomst uit kan voeren in een rookvrije omgeving.
 4. Zorgvrager is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goed werkende hulpmiddelen en materialen, dit ter beoordeling van Jelena Zorg. Jelena Zorg kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ontstaat aan de door opdrachtgever ter beschikking gestelde hulpmiddelen en materialen tot een bedrag overeenkomstig het bedrag wat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
 5. De Overeenkomst kan alleen door Jelena Zorg worden uitgevoerd indien de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Jelena Zorg bij het sluiten van de Overeenkomst. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jelena Zorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jelena Zorg worden verstrekt.
 6. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Jelena Zorg zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever Jelena Zorg hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Jelena Zorg dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 9 Afzeggen van een afspraak

 1. Het is mogelijk voor Zorgvrager om tot achtenveertig 24 (zegge: vierentwintig) uur van tevoren de gemaakte afspraken in de Overeenkomst af te zeggen zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.
 2. Wanneer Zorgvrager korter dan achtenveertig 24 (zegge: vierentwintig) uur van tevoren de gemaakte afspraken in de Overeenkomst afzegt, worden hier de volledige kosten van de afspraak voor in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Dit is niet het geval wanneer er sprake is van een overmachtssituatie, ter beoordeling van Jelena Zorg.
 3. Wanneer Jelena Zorg, om welke reden dan ook, een afspraak niet door kan laten gaan, laat zij dit zo spoedig mogelijk aan Zorgvrager weten. Zorgvrager en Jelena Zorg zullen in gezamenlijk overleg treden om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 10 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Jelena Zorg en de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Jelena Zorg op en is voor de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Jelena Zorg en de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 11 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Jelena Zorg is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Jelena Zorg goede grond heeft te vrezen dat de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Jelena Zorg de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Jelena Zorg bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever  in verzuim is, dan is Jelena Zorg gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever, waarbij de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 12 Zorgplan bewaring

 1. Voor het uitvoeren van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst maakt Jelena Zorg gebruik van een zorgplan. Dit zorgplan wordt bewaard door Jelena Zorg en is beschikbaar voor Zorgvrager.
 2. In het zorgplan bevinden zich alle gegevens die van belang zijn voor de overeengekomen Overeenkomst.
 3. Het zorgplan blijft eigendom van Jelena Zorg en wordt na beëindiging van de Overeenkomst door Jelena Zorg teruggenomen. Deze wordt bewaard overeenkomstig Artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 4. Overige regels omtrent het zorgplan staan vermeld in de privacyverklaring.

Artikel 13 Bewaring van gegevens

 1. Naast een zorgplan zoals bedoeld in Artikel 12 van deze Algemene voorwaarden bewaart Jelena Zorg de gegevens van Zorgvrager in een elektronisch dossier. Eveneens maakt Jelena Zorg gebruik van ECD voor het opstellen van het zorgplan.
 2. Alle gegevens die Jelena Zorg over Zorgvrager verzameld heeft in zowel het zorgplan als het elektronisch dossier worden, bewaard gedurende 15 (zegge: vijftien) jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is.
 3. Jelena Zorg mag zonder toestemming persoonsgegevens verwerken over intern gemelde incidenten als dat noodzakelijk is voor de bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit; wij nemen de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst bewaart Jelena Zorg het zorgplan en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is. Op verzoek van Zorgvrager kan zowel het zorgplan alsmede het elektronische dossier binnen 3 (zegge: drie) maanden vernietigd. Hetgeen in de voorgaande zinsnede geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan Zorgvrager, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
 5. De persoonsgegevens en zorggegevens van Zorgvrager worden beheerd conform een door Jelena Zorg vastgesteld privacyreglement, dat voldoet aan alle ter zake geldende wettelijke vereisten. Voor zover noodzakelijk geeft Zorgvrager bij aanvaarding van deze Algemene voorwaarden zoals bedoeld in Artikel 4.3 en 4.6 van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk toestemming tot verwerking van bedoelde gegevens.
 6. Jelena Zorg betracht strikte geheimhouding omtrent alle informatie en gegevens welke Zorgvrager betreffen en waarvan Jelena Zorg weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat zij tot geheimhouding daarvan gehouden zijn. Voor meer informatie verwijst Jelena Zorg naar haar privacyverklaring.
 7. Indien de Zorgvrager overlijdt, dan krijgen nabestaanden op hun verzoek alleen inzage in het zorgplan indien u voor uw overlijden daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven of toestemming volgens Jelena Zorg mag worden verondersteld.

Artikel 14 Inzage in en afschrift van gegevens

 1. Op verzoek van Zorgvrager verleent Jelena Zorg zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de gegevens zoals bedoeld in Artikel 12.1 en Artikel 13.1 van deze Algemene voorwaarden. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 2. Zonder toestemming van Zorgvrager worden geen gegevens verstrekt aan externe partijen.
 3. Op lid 2 van dit Artikel mag een uitzondering gemaakt worden, indien dit wettelijk verplicht is zoals wanneer de inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt. Wanneer er gegevens verstrekt worden zonder toestemming van Zorgvrager dan wordt hiervan aantekening gemaakt in het dossier.
 4. Anderen zijn niet:
  1. Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
  2. De curator/mentor of schriftelijk gemachtigde als dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.

Artikel 15 Kosten en betaling

 1. De kosten voor de verrichte werkzaamheden zijn per Overeenkomst verschillend daar de dienstverlening maatwerk is en komen voor rekening van Zorgvrager. Deze kosten worden bepaald aan de hand van een overeengekomen uurtarief. Alle bedragen die genoemd worden zijn in euro’s en zijn vrijgesteld BTW, tenzij anders vermeld. Zorgvrager kan vooraf via iDeal betalen dan wel achteraf via factuur. Indien de Zorgvrager via factuur betaalt, dan dient de factuur 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Indien Jelena Zorg fungeert als indicatiesteller, dan omvat de prijs:
  1. Het intakegesprek waaronder voorbereidingskosten en reiskosten;
  2. Kosten voor het opstellen van het zorgplan
  3. Overige kosten die verband houden met de werkzaamheden die Jelena Zorg als indicatiesteller zal verrichten.
 3. Indien sprake is van een Opdrachtgever (zijnde een zorginstelling) dan factureert Jelena Zorg achteraf maandelijks. De factuur dient binnen 30 (zegge: dertig) dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 4. Wanneer er extra kosten gemaakt dienen te worden voor het verrichten van de werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van activiteiten met Zorgvrager, komen deze kosten voor rekening van Zorgvrager. Over deze kosten vindt vooraf overleg plaats met Zorgvrager.
 5. Jelena Zorg heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 6. De Opdrachtgever en Zorgvrager hebben de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Jelena Zorg mede te delen.
 7. Indien Zorgvrager in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag vermeld op de factuur, zal Jelena Zorg eerst in overleg gaan met Zorgvrager over het uitblijven van betaling en zal er gezocht worden naar een minnelijke oplossing. Wanneer betaling alsnog uitblijft, zal Jelena Zorg de Zorgvrager daarvan eenmaal schriftelijk op de hoogte stellen. Blijft betaling dan nog uit, dan is Zorgvrager in verzuim. Zorgvrager is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Zorgvrager in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Jelena Zorg besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 15.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 16 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Zodra de documenten van de wijkverpleegkundige naar de Zorgverzekeraar zijn toegestuurd, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.
 2. Jelena Zorg is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien:
  1. De zorg die in aanmerking komt voor een PGB_ZVW-indicatie niet langer nodig is. Als Zorgvrager denkt dat zorg nog steeds nodig is, mag u voor eigen rekening een second opinion vragen.
  2. Zorgvrager de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat het voor Jelena Zorg niet (meer) mogelijk is om tot een goede indicatiestelling en dienstverlening te komen;
  3. Zorgvrager komt zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet na;
  4. Zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst;
  5. Zorgvrager vertoont gedragingen jegens Jelena Zorg die voortzetting van de zorgverlening niet meer mogelijk maken;
  6. Zorgvrager laat na om een nieuwe indicatie en toekenningsbeschikking aan te vragen zoals bedoeld in Artikel 5.2 van deze Algemene voorwaarden;
  7. Zorgvrager verhuist buiten het werkgebied van Jelena Zorg;
  8. Zorgvrager dan wel de Jelena Zorg verkeert in geval van surseance van betaling dan wel faillissement.
 3. In de gevallen zoals genoemd in Artikel 16.2 van deze Algemene voorwaarden kan opzegging door Jelena Zorg op elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand, tenzij dringende redenen onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst rechtvaardigen. Deze opzegging is vormvrij.
 4. Zorgvrager kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen op elke dag van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand, tenzij in de Overeenkomst een andere termijn is overeenkomen of tenzij dringende redenen onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

Artikel 17 Werkzaamheden na voltooiing Overeenkomst

 1. Zorgvrager krijgt desgevraagd een kopie van het zorgplan mee.
 2. Enkel met toestemming van Zorgvrager geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De aan Zorgvrager dan wel Opdrachtgever gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven.
 3. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 4. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Jelena Zorg is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 19.
 7. Indien Jelena Zorg aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Jelena Zorg met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Jelena Zorg is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Jelena Zorg niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Jelena Zorg.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 19 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Jelena Zorg, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Jelena Zorg zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Jelena Zorg, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Jelena Zorg overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Jelena Zorg heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 20 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Jelena Zorg kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 21 Intellectuele eigendom

 1. Jelena Zorg behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Jelena Zorg van gegevens. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zal Jelena Zorg vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 22 Klachtenregeling

 1. Indien De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever een klacht heeft dient de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@jelenazorg.nl of telefonisch te melden via +31 (0) 52667945. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Jelena Zorg in behandeling genomen, waarna De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. De klachtenregeling van Jelena Zorg kan worden geraadpleegd via jelenazorg.nl.

Artikel 23 Bescherming persoonlijke levenssfeer

 1. Jelena Zorg hecht aan een strikte scheiding tussen werk en privé. Om deze reden verstrekt zij geen persoonlijke telefoonnummers.
 2. Jelena Zorg draagt geen verantwoordelijkheid voor het door Zorgvrager aan Jelena Zorg in beheer geven van bankpassen, pincodes, contant geld of kostbaarheden.
 3. Het is niet toegestaan om Jelena Zorg geld of giften in natura aan te bieden die meer inhouden dan een symbolisch gebaar van dank.
 4. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Jelena Zorg foto- of filmopnamen te maken van Jelena Zorg.
 5. Alle door Jelena Zorg verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en overeenkomsten enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Jelena Zorg worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 24 Wijzigingsbeding

 1. Jelena Zorg behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Jelena Zorg zal de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Zorgvrager dan wel Opdrachtgever die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Jelena Zorg Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Jelena Zorg en haar de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Jelena Zorg en de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar de Zorgvrager dan wel Opdrachtgever zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Jelena Zorg en de Opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag, te Gouda.

Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.